Posts Tagged ‘Wythnos Gwin Cymru’

Wythnos Gwin Cymru ar y gorwel

23/05/2013

Mae bron yn amser Wythnos Gwin Cymru felly beth yw sefyllfa gwin yng Nghymru.

Mae gan win dipyn o hanes yng Nghymru, hanes sy’n ymestyn yn ôl i gyfnod y Rhufeiniaid. Fel y gellid disgwyl o ffrwyth sy’n ffynnu mewn hinsoddau cynhesach, mae gwinllannoedd Cymru bennaf yn y De ond mae gwinllannoedd i’w canfod yn y Canolbarth, Gorllewin a’r Gogledd Cymru.

Glyndwr (3)

Gwinllan Glyndwr, Bro Morgannwg, un o’r hynaf yng Nghymru

O’i gymharu â gweddill diwydiant diodydd Cymru, mae gwin ychydig ar ei hol hi o ran ei ddatblygiad ac yn llai adnabyddus i’r rhan fwyaf o yfwyr.

Yn ôl y disgwyl, mae hinsawdd yn chwarae rhan yn hyn, ond mae yna ffactorau eraill. Yn hanesyddol mae’r  hinsawdd wedi golygu bod y diffyg siwgr yn y grawnwin ac mae hyn yn arwain at yr angen am ychwanegu siwgr , techneg a elwid yn ‘chaptelisation’. Gall yr arfer hwn yn arwain at lai o blas a hefyd gwin sydd braidd yn ‘denau’. Mae hyn yn ei dro yn cael effaith ar ansawdd y cynnyrch a’i ddelwedd ymysg yfwyr.

Oherwydd yr hinsawdd mae yna ddibyniaeth wedi bod ar fathau Almaeneg o rawnwin gydag enwau anghyfarwydd. Rhyw   beth arall sydd ddim yn cynorthwyo delwedd gwin Cymru ymysg yfwyr. Yn fyr, mae gwerthu gwin Cymreig wedi bod yn dalcen eithaf called.

Ond mae pethau’n dechrau newid.

Wrth i’n gwinllannoedd aeddfedu mae ansawdd y gwin yn gwella ac mae rhai gwneuthurwyr gwin  hefyd yn dechrau plannu mathau o rawnwin mwy cyfarwydd. Er nid y winllan hynaf yng Nghymru, Ancre Hill yn Sir Fynwy sydd bellach yn arwain y ffordd. Yn ddiweddar dyfarnwyd eu gwin gwyn pefriog yn y gwin gwyn pefriog orau yn wobrwyau pwysig Bollicine Del Mondo yn yr Eidal gan guro enwogion fel Champagne Bollinger, tipyn o gamp.

Mae hyn yn wych i’r diwydiant gwin yng Nghymru ac yn wir ei angen.

Ancre Hill (2)

Gwinllan Ancre Hill, Sir Fynwy

Er mwyn datblygu’r diwydiant gwin Cymreig ymhellach y pwynt allweddol i’w gofio yw’r tebygrwydd na fydd Cymru yn nofio mewn gwin, rhan gymharol fach o’n diwydiant diodydd fydd gwin. Felly, lle da i ddechrau buasai dysgu o wlad debyg sydd wedi cyflawni gwyrthiau gyda’i diwydiant gwin – Seland Newydd.

Cynhyrchydd cymharol fach yw Seland Newydd hefyd, felly mae ‘r cynhyrchwyr yno wedi canolbwyntio ar ansawdd eu gwin yn hytrach na chynhyrchu lot o win. Fe fydd canolbwyntio ar wella ansawdd ein gwin yn allweddol hefyd i ddatblygu’r diwydiant yng Nghymru hefyd. Fodd bynnag, dim ond un ochr i’r geiniog yw hynna, ond mae’n cael un canlyniad pwysig sy’n hanfodol i danseilio rhwystr arall – y ddelwedd ymysg yfwyr.

Mae’n rhaid i win Cymru oresgyn yfwyr sydd ddim yn reddfol yn credu fod gwin Cymreig yn werth ei ystyried. Mae newid y ddelwedd yma yn gam sylfaenol. Gall wella ansawdd arwain at ennill fwy o wobrau.

Mae ennill gwobrau yn creu gwell ddelwedd a chanfyddiad o ansawdd, mae angen ennill mwy a gweiddi’n uchel pob tro yr ydym yn ennill.

Dyma ochr arall y geiniog – marchnata. Mae angen gwella’r capasiti marchnata. Mae gan wledydd llwyddiannus y ‘byd newydd’ byrddau hyrwyddo o un fath neu’r llall sy’n cynrychioli’r diwydiant yn ei gyfanrwydd. Mae Cymru angen rhywbeth fel hyn i symud ymlaen.

Mae’r ffaith bod gwinllannoedd Cymru yn ddiweddar wedi ymuno â’i gilydd i ffurfio Gymdeithas Gwinllannoedd Cymru yn ddatblygiad addawol ac yn un sydd ei wir angen.

29.04.13 mh Welsh Wines 26

Rhai o gynhyrchwyr gwin Cymru

Richard Morris o Ancre Hill sydd wedi dod a hyn at ei gilydd a dywedodd yntau “Canfyddiad cyffredinol cyhoedd yn y DU yw na allwn wneud gwinoedd o safon yng Nghymru. Mae hynny’n anghywir oherwydd bod ansawdd llawer o winoedd Cymreig yn dda iawn, ond mae angen hyrwyddo llawer gwell. Nid oes unrhyw amheuaeth, rydym yn mynd i fod yn llawer cryfach drwy weithio gyda’n gilydd i greu enw da ar gyfer gwin o safon yng Nghymru. Mae angen help i hyrwyddo ein busnesau.’

Mae barn debyg gan Alun Davies AC, Gweinidog ar gyfer Adnoddau Naturiol a Bwyd sydd hefyd yn gweld y potensial mewn cynhyrchwyr gwin yn ymuno gyda’i gilydd a dywedodd “mae’n galonogol gweld cynhyrchwyr yn cydweithio gyda’i gilydd i ffurfio Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru. O ran ansawdd a photensial, mae gwin Cymru yn sicr yn gwneud enw iddo’i hun gartref a thramor”.

Mae angen gweithgaredd hyrwyddo i fanteisio ar bob cyfle ac mae Wythnos Gwin Cymru yn allweddol. Mae’r digwyddiad y flwyddyn hon wedi ei hyrwyddo’n well nac yn y gorffennol ac wedi dechrau gyda mwy o gydlynu. Mae hyn yn ddechrau addawol.

Parva farm (3)

Gwinllan Parva Farm, Sir Fynwy

Mae Wythnos Gwin Cymru yn gyfle gwych i gael pobl i roi cynnig ar flasu gwin Cymreig a hefyd i  ymweld â gwinllan, ond gallai fod yn fwy na hynny. Mae angen ei ddatblygu er mwyn creu cyffro o amgylch y cynnyrch ac i greu ‘marketing collateral’. Nid wyf am ddatblygu fy syniadau ymhellach yma, ond digon yw dweud mai yna nifer o bethau y gellid ei wneud i hyrwyddo gwin Cymru yn fwy byth.

Dyddiadau Wythnos Gwin Cymru yw 26 Mai i 2 Mehefin, felly beth sy’n digwydd?

Mae Taith Win Cymru wedi ei lansio i hyrwyddo twristiaeth gwin gyda gwefan a thaflen.

Hefyd fe fydd llawer o’r 17 gwinllan yn agor i’r cyhoedd ar gyfer ymweliadau ac mae Blas ar Fwyd o Lanrwst yn cynnig cludiant am ddim tan ddiwedd Mehefin i gwsmeriaid sydd eisiau prynu hanner box cymysg – sef chwe photel – o win Cymreig.

Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dathlu Wythnos Win Cymru drwy ymweld â gwinllan a phrynu rhai o’n gwinoedd gwych.