Archive for the ‘Newyddion’ Category

Cynhyrchwyr diodydd Cymru yn dod ynghyd

19/08/2013

Daeth cynhyrchwyr diodydd Cymraeg at ei gilydd yn ddiweddar i lansio sefydliad a’r nod o hyrwyddo pob un o ddiodydd Cymru.

Dwi’n amlwg yn gwybod rhywbeth am enwi oherwydd maent hefyd wedi defnyddio fy enw i gan alw’r sefydliad yn Diodydd Cymru!

Y nod yw creu hunaniaeth gynhwysfawr ar gyfer yr holl gynhyrchwyr diodydd Cymru i oresgyn un o broblemau mawr y diwydiant diodydd yng Nghymru, sef maint gymharol fach llawer o’r cynhyrchwyr fel y dywedais yma llynedd.

Maent yn dechrau gyda gwefan a logo ac wedi ffurfio bwrdd sy’n cael ei gadeirio gan Buster Grant o Brecon Brewing. Mae Buster wedi bod yn hyrwyddwr cryf o gwrw Cymreig ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd yn gwneud gwaith gwych dros ddiodydd Cymreig yn gyffredinol, yn enwedig gyda chymorth bwrdd sy’n cynnwys rhai o’r unigolion allweddol o’r sectorau diod gwahanol.

drinks wales

Mae’n werth dyfynnu ei datganiad cenhadaeth yn llawn ac rwy’n sicr ei fod yn un y buasai unrhyw un sy’n angerddol am ddiodydd Cymreig yn ei rannu:

‘Drinks Wales aims to promote the manufacture, appreciation and consumption of Welsh-made alcoholic drinks products throughout the UK and beyond, and to provide a point of contact for those who wish to learn more about this.’

Y brif her mae Buster yn gweld o’u blaenau yw sut i gael cwmnïau sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd i gydweithredu er mwyn budd pawb. Ar hyn o bryd mae 35 cwmni wedi ymuno a’r fenter ac mae hynna’n ddechrau da.

Mae’r sefydliad yn un sy’n cael ei arwain gan y cynhyrchwyr a bydd yn darparu cyfeirlyfr o gynhyrchwyr a lleoedd sy’n gwerthu diodydd Cymreig. Fe fydd yn cynrychioli’r diwydiant drwy weithgarwch cysylltiadau cyhoeddus, gweithio ar dwristiaeth diodydd, cynrychioli’r diwydiant mewn sioeau masnach a llawer mwy. Gallwn hefyd yn disgwyl gweld gweithgarwch sylweddol o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi’r flwyddyn nesaf.

Lansiwyd y sefydliad newydd gan Alun Davies AC Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd yn y Sioe Frenhinol ac mae o wedi bod yn gefnogwr brwd o ddiwydiant diodydd Cymru ers dod yn weinidog yn Llywodraeth Cymru.

Mae’r datblygiad hwn yn bendant yn gam cryf i’r cyfeiriad cywir gan y diwydiant ac rwy’n mawr obeithio y bydd cynifer o gynhyrchwyr diodydd Cymreig ag sy’n bosibl yn ymuno a dod yn aelodau o’r sefydliad. Wrth ddod at ei gilydd yn y ffordd hon mae modd gwireddu potensial y diwydiant diodydd yng Nghymru ac agor y drws i ddyfodol disglair.

Fel y dywedodd Buster Grant yn y lansiad ‘the future promises to be an exciting place. It is time to add to Welsh Drinks to the pantheon of Welsh achievements, to gather in the recognition and respect so overdue, to gain acknowledgement of achievements and awards; a far greater strike rate per company in each sector than in any other part of the UK. Let’s raise a glass… to Drinks Wales’

Wel mae’r Diodydd Cymru yma yn cytuno ac yn hapus i ddathlu’r datblygiad yma  – iechyd da!

Mws Piws yn Ehangu

18/06/2013

Mae arwydd pellach o ffyniant bragdai Cymru i’w weld ym Mragdy’r Mws Piws ym Mhorthmadog.

Dechreuodd Mws Piws nol yn 2005. Mae’r bennod ddiweddaraf yn eu hanes yn gweld prosiect i ehangu eu gallu cynhyrchu i liniaru cyfyngiadau capasiti i ateb y galw presennol am eu cwrw a hefyd i’w galluogi i ehangu ymhellach. Maent yn cynyddu maint eu bragdy o’r ddeg casgen bresennol i 40 casgen.

Tu mewn i'r bragdy

Tu mewn i’r bragdy

Bydd hyn yn caniatáu Mws Piws i gynyddu argaeledd eu cwrw, sydd wedi ennill sawl gwobr, yng Nghymru a rhannau eraill o Brydain. Mae hefyd yn golygu eu bod yn gallu dechrau allforio eu cwrw potel. Y cynllun cyfredol yw cynyddu bragu eu hystod bresennol o gwrw yn hytrach na ychwanegu cwrw newydd. Un canlyniad yw bod Ysgawen, cwrw blodau ysgaw, am fod ar gael drwy gydol y flwyddyn yn hytrach na’n gwrw tymhorol.

Rheolwr Gyfarwyddwr Lawrence Washington y tu ol i'r bar

Rheolwr Gyfarwyddwr Lawrence Washington y tu ol i’r bar

Mae cymorth ariannol wedi dod o Gronfa Fuddsoddi Leol Cyngor Gwynedd ac mae un swydd newydd wedi cael ei greu yn syth gan gynyddu maint eu tîm gwerthu. Mae’r ehangu hefyd yn debygol o greu swyddi newydd pellach yn y dyfodol. Ar y cyfan mae hyn yn newyddion da iawn i fragu yng Nghymru ac i Borthmadog.

EHANGU MAWR YN NISTYLLFA PENDERYN

07/02/2013

Y newyddion mawr yn niwydiant diodydd Cymru’r wythnos diwethaf oedd buddsoddiad o £1m gan Penderyn.

Ar beth fyddent yn ei wario? Wel, yn gyntaf maent yn gosod stil newydd yr un fath a’r un gwreiddiol. Mae hwn yn ychydig yn wahanol i’r pot traddodiadol gan ei fod yn bot gyda cholofn ar ei ben ac mae’n rhan allweddol o beth sy’n gwneud Penderyn yn unigryw.

Dywedodd Stephen Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr y cwmni fod angen ehangu er mwyn ateb y galw am eu wisgi gan nad ydynt yn medru cynhyrchu mwy gyda’r un stil presennol. Mae’n mynd ymlaen i ddweud bod “mae hwn yn garreg filltir arwyddocaol i ni: byth ers ein poteli gyntaf daro’r silffoedd yn 2004 mae ansawdd ein cynnyrch wedi disgleirio, gan ein helpu i dyfu’r i fod yn gwmni sy’n gwerthu wisgi brag sengl ar hyd a lled y byd. Rydym eisoes yn dosbarthu’n dda yn y DU ac yn buddsoddi mewn marchnadoedd newydd fel Ffrainc a’r Almaen, ond yn disgwyl i ehangu ymhellach ledled Ewrop. Mae gennym uchelgais i archwilio posibiliadau pellach yng Ngogledd America ac Asia ar ôl cwblhau’r prosiect ehangu.”

Mae hyn yn arwydd gwych i’r cwmni ac yn dangos eu bod yn gwneud yn dda ac yn cynllunio o flaen llaw ar gyfer cynnydd a ragwelir yn y galw am eu cynnyrch. Cofiwch, rhaid i wisgi aeddfedu am o leiaf dair blynedd cyn y gellir ei botelu. Mae hyn yn golygu nad yw cynllunio i’r dyfodol yn rhywbeth sy’n braf i’w wneud, yn y busnes wisgi, mae’n angenrheidiol!

Ond nid dyna’r cyfan, maent hefyd yn gosod uned gynhyrchu o ddau pot stil confensiynol. Dywedant y bydd hyn yn eu galluogi i gynhyrchu ‘steiliau a mathau newydd a chreadigol o wisgi brag sengl’. Mae Penderyn yn wisgi brag sengl o ansawdd uchel iawn ac mae’r syniad o steiliau a mathau arbrofol o wisgi yn un gyffrous dros ben

Bydd yn ychydig eto cyn eu bod yn barod i gynhyrchu gwirod gan nad yw partner i’r stil presennol yn cael ei gomisiynu tan fis Awst eleni a’r uned ddau bot tan fis Ionawr 2014. Bydd yn ddiddorol iawn mewn ychydig flynyddoedd i gymharu cynnyrch eu pot a cholofn a’r cynnyrch o’r uned ddau bot confensiynol.

Pwynt arall sydd werth ei nodi yw bod Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r prosiect hwn, sydd yn dangos unwaith eto eu bod yn dechrau deall potensial ein diwydiant diodydd.

Heb os mae hyn yn newyddion gwych a fydd hefyd yn dda ar gyfer diwydiant diodydd Cymru yn gyffredinol gan ei fod yn gwthio diodydd Cymru i flaen y gad mewn mwy a mwy o wledydd ledled y byd.

Ers y cychwyn cyntaf mae Penderyn wedi anelu at yr ansawdd uchaf yn eu cynnyrch, pecynnu a’u brandio. Mae’r ddau olaf yn bwysig, ond y cyntaf sy’n hollbwysig. Mae gwirod Penderyn o’r ansawdd gorau a phan mae hyn yn gysylltiedig â chyfundrefn caffael a rheoli casgiau da iawn y canlyniadau yw wisgi sydd yn dal ei dir ar y llwyfan rhyngwladol. Cyfnod cyffrous yn wir i wisgi Cymreig