Archive for the ‘Gwirod a gwirodlyn’ Category

Aerona – gwirodlyn arbennig o Dwyfor

17/03/2014

Gwirodlyn yw Aerona wedi ei wneud o aeron Aronia a welodd olau dydd diolch i gyd-ddigwyddiad hapus rhwng prosiect arall gyfeirio ar gyfer ffermydd a hefyd dyfeisgarwch.

Ar fferm Rhedynog Isaf nepell o Chwilog yng Ngwynedd y caiff Aerona ei wneud gan Hazel a Gwilym Jones. Fel rhan o brosiect MENTERRA daeth yr eirin i’r fferm. Roedd y prosiect hwn yn ceisio darganfod pa gnydau a fyddai’n gallu tyfu yng Nghymru ar gyfer arall gyfeirio posib yn y dyfodol. Roedd nifer o wahanol gnydau  yn cael eu tyfu fel rhan o’r prosiect hwn ar wahanol ffermydd a’r Aronia a ddaeth i Rhedynog Isaf.

DSC04993

Pan ddaeth y prosiect i ben roedd yna 200 o goed mewn cae, felly beth i wneud gyda hwy? Nid ydynt y pethau gorau i’w bwyta o ran blas ond maent yn gryf mewn fitamin C ac antiocsidants.

Rhoddodd Hazel gynnig ar wneud cyffaith ac ati a meddyliodd am wneud gwin cefn gwlad ond, yn ddirybudd daeth y syniad i wneud gwirodlyn.

I wneud y gwirodlyn Aerona mae’r aeron yn cael eu cynaeafu dryw law diwedd yr haf hyd at yr hydref ac wedyn maent yn cael eu rhewi er mwyn eu cadw tan mae’r amser yn dod i’w defnyddio. I wneud Aerona maent yn cael eu rhoi mewn twbiau plastig gyda gwirod ynddo am dair mis mewn hen feudy. Yn ystod yr amser hwn mae’r gwirod yn torri’r aeron i lawr ac mae’r blas a’r lliw yn llifo ohonynt. Wedyn mae’n cael ei botelu, hefyd drwy law, ar y fferm.

Hazel wrthi'n potelu

Hazel wrthi’n potelu

Mae Aerona wedi bod yn llwyddiant. Mae angen ehangu ac mae beudy arall ar glos y fferm wedi ei glustnodi. Hefyd, yn ogystal â’r 200 o goed gwreiddiol mae mil ychwanegol wedi eu plannu.

Nid yw’r aeron yn cael eu taflu ar ôl potelu’r gwirodlyn, maent yn cael eu sychu ac wedyn cael eu defnyddio i wneud siocled blasus dros ben.

Aerona 006

Mae’n ymddangos y bod dyfodol disglair i Aerona.

Rhwng 9-10 ar nos Fercher 26 Mawrth rwyf am gynnal trydarflasu o Aerona, prynwch botel ac ymunwch gan ddefnyddio #diodyddcymru

Diod Cymreig Mis Hydref – Celtic Country Wines: Celteg Medieval Mead (12.0%afc)

03/10/2013

Hyd yn hyn rwyf heb roi sylw i unrhywbeth o’r category gwirod a gwirodlynau, ond mae hyn yn newid mis yma. Felly, rhywbeth hollol wahanol – medd.

Mae hen hanes o gynhyrchu medd yng Nghymru ac mae rhai cwmniau yn cynhyrchu medd heddiw. Trwy cyd-ddigwyddiad roedd stori am adfywiad o wneud medd yn yr UDA ar safwe newyddion BBC heddiw.

Mae’r medd dan sylw yn cael ei gynhyrchu gan Celtic Country Wines sydd wedi eu lleoli ger Castell Newydd Emlyn yng Ngheredigion. Maen’t yn cynhyrchu amryw o winoedd cefn gwlad (ffrwyth), gwirodlynau a “preserves”. Eisoes mae eu cynnyrch yn dod o dan yr enw ‘Celteg’ ac maen’t wedi bod wrthi ers dros 25 mlynedd ac wedi tyfu dipyn dros amser.

Rwyf heb flasu fawr o fedd yn fy amser felly rwy’n eithaf i’r blasu.

Fel arfer, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 10 Hydref rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

Gwirod a gwirodlynau

16/09/2013

Rwyf wedi edrych ar rannau eraill o’r farchnad diodydd, ond dim ar wirod a wirodlynau, felly dyma roi cynnig arni.

Mae’r category gwirod a gwirodlynau yn ur amrywiol iawn. Mae’n cynnwys wigsi, jin, fodca, medd a phob math o wirodlynoedd. Yn y bon mae’n bwnc trafod a yw’n gategori ystyrlon ond credaf ei fod yn medru gweithredu ar gyfer gweddill y diwydiant.

Heb os nac onibai, y cwmni mwyaf blaenllaw yw Penderyn, mae eu wisgi wedi ennill nifer o wobrwyon ac yn uchel ei barch. Ynghyd a’u wisgi brag sengl maen’t hefyd yn cynhyrchu gwirodydd premiwm eraill ac, yn ddiweddar, wedi  cyhoeddi eu bod yn ehangu.

Ymysg y cynhyrchwyr eraill mae gwirodlynoedd o ansawdd da yn cael eu cynhyrchu gan Condessa a ennillodd gobrau aur ac efydd yn y Gwir Flas eleni. Mae’r farchnad ar gyfer gwirodlynau yn ffynu yn sgil y tyfiant mewn coctels ‘high end’.

Mae yna nifer o gynhyrchwyr gwirodlynau da yng Nghymru ac y buasant yn gallu bod ar eu henill. I wireddu hyn mae rhaid iddynt ddysgu gwers Penderyn a deal fod prynnwyr yn fwy fwy soffistigedig ac felly maen bwysig fod ansawdd uchel nid yn unig yn perthyn i’r cynnwys, ond y potel neu’r pecynnu hefyd. Mae gan ddiodydd rai o’r cynhyrchwyr ddelwedd ‘novelty’, nid yw’r rhain yn debyg o weld twf.

Hefyd yn y category yma mae cynhyrchwyr medd a gwinoedd cefn gwlad. Yn draddodiadol nid oes fawr o sylw yn cael ei roi i diodydd o’r fath. Fe fyddai’n dipyn o her i weld tyfiant yn y diodydd hyn ond mae’n wir i’w ddweud fod yfwyr wastad yn edrych am rhywbeth newydd.

Felly mae hwn yn gategori amrywiol iawn ac hefyd gyda’r posibiliad o fod yn un hynod ddiddorol a all fynd mewn nifer o gyfeiriadau, ond mae dipyn o waith gan y cynhyrchwyr i’w wneud i efelychu llwyddiant Penderyn.

Jin Cymreig yn mynd ben ben

18/07/2013

Mae’r Welsh Whisky Company, sy’n fwyaf enwog am eu wisgi brag sengl Penderyn, hefyd wedi bod yn cynhyrchu jin ers peth amser – Brecon Special Reserve. Yn ddiweddar maent wedi  rhyddhau ail jin o’r enw Brecon Botanicals ac ond nifer gymharol gyfyngedig o’r jin hwn sy’n cael ei ryddhau bob tro.

Crëwyd y jin hwn yn dilyn cais gan eu dosbarthwr yn Sbaen ac mae’r pecynnu yn wych, fel y gellid ei ddisgwyl gan unrhyw ddiodydd o’r cwmni hwn. Mae’r botel yn cynnwys darluniau o’r ‘botanicals’ a ddefnyddir yn y jin ar flaen y botel ac ar y tu mewn i’r label cefn.

Beth arall i wneud gyda dau jin heblaw eu blasu’n benben a’i gilydd. Dyma sut aeth hi…

Heb ddwr:

Roedd juniper a sitrws yn gryfach yn y Special Reserve ac, er eu bod hefyd yn y Botanicals, roedd hwn yn fwy melys, sbeislyd a gyda blas cryfach yn gyffredinol.

Gyda dwr:

Mae dwr i weld yn cryfhau blas y sitrws yn y Special Reserve tra mae arogl y Botanicals yn dod yn fwy per ond gyda’r sbeis dal yna, eto mae blas cryfach y Botanicals yn dangos ei hun.

Jin & tonic

Mae tonic i weld yn dod a melysder y Special Reserve fwyfwy i’r amlwg.

Ar y cyfan mae’n amlwg eu bod o’r un stabl gan fod y gwahaniaethau rhyngddynt yn rai bach yn hytrach na bod yn tra gwahanol. Mae gan Botanicals broffil blas ychydig yn gryfach ac felly yn haeddiannol o’i weld fel jin ychydig yn fwy ‘premium’ na’r Special Reserve. Ar y cyfan mae’r ddau jin yn wych ond mae Botanicals yn cynnig ychydig mwy.