Archive for March, 2014

Aerona – a special liqueur from Dwyfor

17/03/2014

Aerona is a liqueur made from Aronia berries and is a result of a serendipitous meeting of a farm diversification project and a great idea.

Rhedynog Isaf farm is near to Chwilog in Gwynedd and it is here that Hazel a Gwilym Jones make Aerona . The Aronia berries came to the farm thanks to the MENTERRA project. This project sought to find out which crops could be grown in Wales for future possible farm diversification. A number of different crops were grown as part of this project on different farms and it was Aronia came to Rhedynog Isaf.

DSC04993

When the project concluded there were 200 bushes in a field, so what to do with them? They aren’t the best tasting berry but they are strong in vitamin C and antioxidants.

Hazel experimented with making jam and so forth and considered making country wine but then she had her ‘lightbulb moment’ and thought about developing a liqueur.

To make Aerona liqueur the berries are harvested by hand at the end of the summer up to early autumn and then are frozen to keep until it’s time to use them. To make Aerona ,the berries are put into plastic tubs containing neutral spirit and stay there for three months in an old barn. During this time the spirit breaks down the berries and the flavour and colour infuses into the spirit. The liqueur is then bottled by hand on the farm.

Hazel busy bottling

Hazel busy bottling

Aerona has been a success. They now need to expand and another barn will be pressed into action. Also, as well as the original 200 bushes a further thousand have been planted.

Once the liqueur is made the berries aren’t wasted, they are dried and are used to make a delicious chocolate.

Aerona 006

It appears that there is a bright future for Aerona.

Between 9-10 on the evening of Wednesday 26 March I’ll be hosting a tweetasting of Aerona, buy a bottle and join in using #drinkswales

Aerona – gwirodlyn arbennig o Dwyfor

17/03/2014

Gwirodlyn yw Aerona wedi ei wneud o aeron Aronia a welodd olau dydd diolch i gyd-ddigwyddiad hapus rhwng prosiect arall gyfeirio ar gyfer ffermydd a hefyd dyfeisgarwch.

Ar fferm Rhedynog Isaf nepell o Chwilog yng Ngwynedd y caiff Aerona ei wneud gan Hazel a Gwilym Jones. Fel rhan o brosiect MENTERRA daeth yr eirin i’r fferm. Roedd y prosiect hwn yn ceisio darganfod pa gnydau a fyddai’n gallu tyfu yng Nghymru ar gyfer arall gyfeirio posib yn y dyfodol. Roedd nifer o wahanol gnydau  yn cael eu tyfu fel rhan o’r prosiect hwn ar wahanol ffermydd a’r Aronia a ddaeth i Rhedynog Isaf.

DSC04993

Pan ddaeth y prosiect i ben roedd yna 200 o goed mewn cae, felly beth i wneud gyda hwy? Nid ydynt y pethau gorau i’w bwyta o ran blas ond maent yn gryf mewn fitamin C ac antiocsidants.

Rhoddodd Hazel gynnig ar wneud cyffaith ac ati a meddyliodd am wneud gwin cefn gwlad ond, yn ddirybudd daeth y syniad i wneud gwirodlyn.

I wneud y gwirodlyn Aerona mae’r aeron yn cael eu cynaeafu dryw law diwedd yr haf hyd at yr hydref ac wedyn maent yn cael eu rhewi er mwyn eu cadw tan mae’r amser yn dod i’w defnyddio. I wneud Aerona maent yn cael eu rhoi mewn twbiau plastig gyda gwirod ynddo am dair mis mewn hen feudy. Yn ystod yr amser hwn mae’r gwirod yn torri’r aeron i lawr ac mae’r blas a’r lliw yn llifo ohonynt. Wedyn mae’n cael ei botelu, hefyd drwy law, ar y fferm.

Hazel wrthi'n potelu

Hazel wrthi’n potelu

Mae Aerona wedi bod yn llwyddiant. Mae angen ehangu ac mae beudy arall ar glos y fferm wedi ei glustnodi. Hefyd, yn ogystal â’r 200 o goed gwreiddiol mae mil ychwanegol wedi eu plannu.

Nid yw’r aeron yn cael eu taflu ar ôl potelu’r gwirodlyn, maent yn cael eu sychu ac wedyn cael eu defnyddio i wneud siocled blasus dros ben.

Aerona 006

Mae’n ymddangos y bod dyfodol disglair i Aerona.

Rhwng 9-10 ar nos Fercher 26 Mawrth rwyf am gynnal trydarflasu o Aerona, prynwch botel ac ymunwch gan ddefnyddio #diodyddcymru

Newid bach / small change

02/03/2014

Nodyn byr i ddweud na fydd Diod y Mis bellach, fe fydd trydarflasu yn parhau ond yn gysylltiedig a erthygl am gynhyrchwr ac ati. Fe fydd un nes ymlaen ym mis Mawrth.

Short note to say that the Drink of the Month will not continue in its current form but tweetasting will continue but based on a more in depth article about a producer etc. There will be one of these later this month.