Archive for November, 2013

Gwobrwyon Cymdeithas Gwinllanoedd Cymru 2013

24/11/2013

Yn ddiweddar fe gynhaliwyd Gwobrwyon Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru am y tro cyntaf erioed yng Ngwinllan Llanerch  ym Mro Morgannwg. Cofrestrwyd 35 o winoedd am y gystadleuaeth ac fe rannwyd yn dri dosbarth – Llonydd Gwyn neu Rhosliw, Coch, a Pefriog.

Mae’n wych gweld cystadleuaeth o’r fath yn digwydd, mae gwobrau credadwy yn bwysig iawn ar gyfer y diwydiant diodydd gan eu bod yn rhoi dipyn go lew o hwb marchnata i’r enillwyr

A oedd y gwobrau hyn yn rai credadwy? Oeddynt yn sicr. Does dim ond rhaid edrych ar y beirniaid. Roger Jones oedd yn cadeirio, cogydd gyda seren Michelin i’w enw ac yn uwch farnwr yng Ngwobrau World Wine Awards y cylchgrawn Decanter. Hefyd yn beirniadu oedd Bill Gunn, cyn-Reolwr Gyfarwyddwr y cynhyrchydd enwog Champagne Pol Roger a Julie Bell o’r Felin Fach Griffin ger Aberhonddu.

Y beirniaid wrth eu gwaith

Y beirniaid wrth eu gwaith

Cafodd y gwinoedd eu blasu heb weld y cynhyrchwyr a’u marcio gan ddefnyddio’r un fformat â gwobrau Decanter.

Un wobr aur a ddyfarnwyd ac fe aeth at y Diod y Mis – Ancre Hill Estates Sparkling Rosé 2009.

Yn y dosbarth Gwinoedd Llonydd gwyn neu rhosliw fe ddyfarnwyd dwy fedal arian ac fe aethant i Tintern Parva o Sir Fynwy. Un ar gyfer eu Bacchus 2011 ac un i Bwthyn Rose 2011. Rwyf wedi blasu’r olaf ac mae’n win rhosliw gwych. Hefyd, fe ddyfarnwyd pum gwobr efydd.

Roedd dwy fedal arian hefyd yn y Dosbarth Gwin Coch ac fe aethant i Ancre Hill Estates ar gyfer eu Pinot Noir yn 2009 a 2011. Dim syndod, gwinoedd gwych. Dwy fedal efydd y dyfarnwyd yn y dosbarth hwn.

Yn olaf, yn ogystal â chael y wobr aur yn y Dosbarth Gwin Pefriog, fe gaeth Ancre Hill hefyd wobr arian ar gyfer eu Sparkling White 2008. Hwn oedd y dosbarth cryfaf gyda chymaint ag wyth efydd yn cael ei ddyfarnu.

Digon o winoedd Cymreig gwych ar gael felly ac mae’n glod i’r Gymdeithas eu bod wedi cychwyn beth ddylai dyfu i fod yn ddyddiad pwysig ar gyfer gwinoedd Cymreig ac am ei ddechrau gyda phanel cryf o feirniaid.

Perchnogion gwinllanoedd Cymru yn ymgynull ar gyfer y gwobrwyon

Perchnogion gwinllanoedd Cymru yn ymgynull ar gyfer y gwobrwyon

Siaradodd y cadeirydd ar ran y panel am safon y gwin Cymru gan ddatgan eu bod ” yn hapus iawn gyda’r gwinoedd a chredaf y dylid y gwinoedd hyn cael eu barnu nid yn unig yn erbyn Lloegr ond ar lwyfan y byd”.

A dyna’r union beth fydd yn digwydd yn ôl â Richard Morris o Ancre Hill a chadeirydd y Gymdeithas – “Mae cyfle enfawr i’r diwydiant gwin yng Nghymru i ddatblygu ac ein nod yw gwneud y gystadleuaeth Gymreig hon yn ddigwyddiad rhyngwladol, drwy ei wneud yn rhyngwladol bydd gwin Cymru, drwy gysylltiad, yn cael ei gydnabod fel o safon fyd-eang”.

Mae hyn yn wych ond yr wyf yn gobeithio, fel rhan o ddigwyddiad rhyngwladol, y bydd gwinoedd Cymru yn cael eu categori ei hun fel bod rhywun, bob blwyddyn, yn gallu dweud ‘rydym yn gwneud y gwin gorau yng Nghymru’.

Crynhowyd y potensial ar gyfer gwin Cymru yn dda gan Mr Morris. “Rydym yn gyffrous iawn am ddyfodol y diwydiant gwin yng Nghymru. Rydym mewn sefyllfa debyg i’r un a oedd diwydiant Seland Newydd ynddi 50 mlynedd yn ôl ac sydd heddiw gyda marchnad allforio gwerth un biliwn o ddoleri NZ y ​​flwyddyn ac yn cefnogi 20,000 o swyddi, “meddai Mr Morris

Os byddai gwin Cymru yn cael unrhyw le yn agos at hyn fe fyddai’n wych, ond mae pethau yn sicr yn mynd i’r cyfeiriad iawn y dyddiau hyn. Pob lwc!

Welsh Vineyard Association Awards 2013

24/11/2013

The first ever Welsh Vineyard Association (WVA) Awards were held recently at Llanerch Vineyard in the Vale of Glamorgan. A total of 35 wines were entered and they were split into three classes – Still White or Rosé, Red, and Sparkling.

It’s great to see such a competition taking place, credible awards are very important for the drinks industry as it provides a lot of marketing collateral for the winners.

Were these awards credible? Yes, most certainly. You only have to look at the judging panel. It was chaired by Roger Jones, Michelin starred chef and senior judge at the Decanter World Wine Awards. He was joined by Bill Gunn, former Managing Director of the famous Champagne producer Pol Roger, and Julie Bell from the Felin Fach Griffin near Brecon.

Judging the awards

Judging the awards

The wines were blind tasted and marked using the same format as the Decanter awards.

One gold was awarded and that went to this month’s Drink of the Month – Ancre Hill Estates Sparkling Rosé 2009.

In the Still White or Rosé class two silvers were awarded both to Tintern Parva from Monmouthshire. One for their Bacchus 2011 and Bwthyn Rose 2011. I’ve tasted the latter and it’s a fantastic rosé. Five bronzes were also awarded.

The two silvers in the Red Wine Class both went to Ancre Hill Estates for their Pinot Noir’s of 2009 and 2011. No surprise there, great wines. Two bronzes were also awarded.

Finally, as well as picking up a gold award in the Sparkling Wine Class, Ancre Hill also got another silver for their Sparkling White 2008. As many as eight bronzes were awarded in what was the strongest class of wines.

Plenty of great Welsh wine on show and it’s a credit to the WVA for starting what should become a major date for Welsh wines and for starting big with a strong judging panel.

Welsh vineyard owners gather for the Awards

Welsh vineyard owners gather for the Awards

The chair spoke on behalf of the panel about the standard of Welsh wine stating that “We were very impressed with the entries and believe these wines should be judged not just against England but on the world scene.”

And this is exactly what will happen according to Richard Morris of Ancre Hill and chair of the WVA – “There is a massive opportunity for the Welsh industry to develop and our aim is to make this Welsh competition an international event, by making this an international competition Welsh wine by association will be recognised as world class.”

This is great but I do hope that, as part of such an international event, Welsh wines have their own category so that someone can say ‘we make the best wine in Wales’ each year.

The potential for Welsh wine was nicely encapsulated by Mr Morris “We are very excited about the future of the Welsh wine industry. We are in a similar position to that of the New Zealand industry 50 years ago which today has an export market worth one billion NZ dollars per annum and supports 20,000 jobs,” said Mr Morris.

For Welsh wine to get anywhere near this would be fantastic, but things are certainly going in the right direction these days. Pob lwc!

November Welsh Drink of the Month – Ancre Hill Estates: Sparkling Rose 2009 (11.5%abv)

05/11/2013

Bubbly is synonymous with the upcoming party season and what better than a Welsh sparkling wine and a gold medal winner at that.

Ancre Hill Sparkling Rose 2009

The inaugural Welsh Vineyard Association awards were held recently, I’ll feature them later in the month, and Ancre Hill’s Sparkling Rose 2009 came out on top.

We’ve already tasted their Chardonnay, now for their brut (dry) sparkling rose made from two-thirds Pinot Noir and one-third Chardonnay grapes.

So, will we be serving up a Welsh sparkling wine this Christmas? As usual, you can leave your comments here on the blog and/or …

Join in the live tweetasting on Thursday 21 November between 9-10pm using #drinkswales

Diod Cymreig Mis Tachwedd – Ancre Hill Estates: Sparkling Rose 2009 (11.5%afc)

05/11/2013

Mae gwinoedd pefriog yn gyfystyr â tymor y Nadolig a be well na gwin pefriog Cymreig, yn enwedig un sydd a medal aur i’w enw.

Ancre Hill Sparkling Rose 2009

Fe gynhaliwyd gwobrwyon cyntaf Cymdeithas Gwinllanoedd Cymru yn ddiweddar, fe rof sylw i hwn nes ‘mlaen yn y mis, a fe ddaeth Sparkling Rose 2009 Ancre Hill i’r brig.

Rydym eisoes wedi blasu eu Chardonnay, nawr beth am eu gwin pefriog rhosliw sych gyda Pinot Noir yn gwneud dwy ran o dair o’r cymysgedd a Chardonnay y gweddill.

Felly, a fyddem yn cynnig gwin pefriog Cymreig y Nadolig hwn? Fel arfer, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 21 Tachwedd rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru