Archive for September, 2013

Spirits and liqueurs

16/09/2013

I’ve looked at the other market segments, but not spirits and liqueurs, so it’s about time I put that right.

Spirits and liqueurs are a very diverse category indeed. It includes whisky, gin, vodka, mead and all kinds of liqueurs. Actually, there’s a questionmark over whether it’s a meaningful category at all but I think it just about scrapes it as a catch-all for the rest of the industry.

Without any doubt the leading company here is Penderyn, its whiskies are multi-award winning and highly rated. As well as single malt whisky it also makes other premium spirits and recently announced a big expansion.

Among the other producers there are some quality liqueurs being produced and Condessa won gold and bronze at the recent Wales the True Taste awards. Liqueurs is currently a market segment in growth due to the high-end cocktail renaissance.

We have a good number of liqueur producers in Wales and they could be well placed to capitalise on this. To do so they need to learn Penderyn’s lesson and realise that consumers are increasingly sophisticated – quality needs to be both inside and outside the bottle. There are some producers whose products may be seen as ‘novelty’ items, these are less likely to see growth.

Among the other producers in this diverse category are those that make mead and country wines. These are areas that traditionally see little serious interest.  It would certainly be a challenge for any company to see serious growth, but, then again, drinkers are always looking for the next ‘big thing’.

So, this diverse category is potentially a very interesting one and could grow in different directions, but there’s also a lot of work to be done by the producers to emulate Penderyn’s success.

Gwirod a gwirodlynau

16/09/2013

Rwyf wedi edrych ar rannau eraill o’r farchnad diodydd, ond dim ar wirod a wirodlynau, felly dyma roi cynnig arni.

Mae’r category gwirod a gwirodlynau yn ur amrywiol iawn. Mae’n cynnwys wigsi, jin, fodca, medd a phob math o wirodlynoedd. Yn y bon mae’n bwnc trafod a yw’n gategori ystyrlon ond credaf ei fod yn medru gweithredu ar gyfer gweddill y diwydiant.

Heb os nac onibai, y cwmni mwyaf blaenllaw yw Penderyn, mae eu wisgi wedi ennill nifer o wobrwyon ac yn uchel ei barch. Ynghyd a’u wisgi brag sengl maen’t hefyd yn cynhyrchu gwirodydd premiwm eraill ac, yn ddiweddar, wedi  cyhoeddi eu bod yn ehangu.

Ymysg y cynhyrchwyr eraill mae gwirodlynoedd o ansawdd da yn cael eu cynhyrchu gan Condessa a ennillodd gobrau aur ac efydd yn y Gwir Flas eleni. Mae’r farchnad ar gyfer gwirodlynau yn ffynu yn sgil y tyfiant mewn coctels ‘high end’.

Mae yna nifer o gynhyrchwyr gwirodlynau da yng Nghymru ac y buasant yn gallu bod ar eu henill. I wireddu hyn mae rhaid iddynt ddysgu gwers Penderyn a deal fod prynnwyr yn fwy fwy soffistigedig ac felly maen bwysig fod ansawdd uchel nid yn unig yn perthyn i’r cynnwys, ond y potel neu’r pecynnu hefyd. Mae gan ddiodydd rai o’r cynhyrchwyr ddelwedd ‘novelty’, nid yw’r rhain yn debyg o weld twf.

Hefyd yn y category yma mae cynhyrchwyr medd a gwinoedd cefn gwlad. Yn draddodiadol nid oes fawr o sylw yn cael ei roi i diodydd o’r fath. Fe fyddai’n dipyn o her i weld tyfiant yn y diodydd hyn ond mae’n wir i’w ddweud fod yfwyr wastad yn edrych am rhywbeth newydd.

Felly mae hwn yn gategori amrywiol iawn ac hefyd gyda’r posibiliad o fod yn un hynod ddiddorol a all fynd mewn nifer o gyfeiriadau, ond mae dipyn o waith gan y cynhyrchwyr i’w wneud i efelychu llwyddiant Penderyn.

Diod y Mis Gorffennaf – Bragdy’r Gogarth – Welsh Black (4.0%afc)

01/09/2013

Fe wnaeth tri bragdy o Ogledd Cymru gael dipyn o hwyl arni ym Mhencampwriaeth Cwrw Prydain Fawr sy’n cael ei drefnu gan CAMRA –  Bragdy’r Gogarth, Conwy a Mws Piws.

Efallai fydd y cyfan yn cael sylw Diod y Mis rhyw ben ond fe ddechreuai gydag enillydd y wobr aur yng nghategori cwrw mwyn – Welsh Black gan Fragdy’r Gogarth.

The Great Orme Brewery-2009 Images

Fe ddechreuodd Bragdy’r Gogarth yn 2005 ac maent wedi eu lleoli ar bwys Llansantffraed. Maent yn bragu cwrw casgen ac mewn potel ac mae’r Welsh Black ar gael yn y ddau fformat.

Yr haidd brag sy’n allweddol i’r cwrw hwn – pale ale, siocled, du a chrisial a hefyd gwenith ‘torrified’. Mae ychydig o hopys ar gyfer chwerwder yn cael ei ddefnyddio ond dim ond fel gwely hidlo ar waelod y copr ac felly ni wnaiff ychwanegu fawr o chwerwder. Be sy’n ddiddorol yw nad oes unrhyw hopys arogl yn cael ei ddefnyddio felly fydd y blas i gyd yn dod o’r haidd brag.

Wel, beth yw eich barn, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Mercher 11 Medi rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru

NODWCH MAI DYDD MERCHER YW’R NOSON Y TRO HYN.

Welsh Drink of the Month – Great Orme Brewery: Welsh Black (4.0%abv)

01/09/2013

Three North Wales Breweries did well at CAMRA’s Great British Beer Festival – Great Orme, Conwy and Purple Moose.

I might feature them all as drink of the month but I’ll start with the mild category’s Gold Medallist – Great Orme’s Welsh Black.

The Great Orme Brewery-2009 Images

Great Orme is based in the lower Conwy Valley near Glan Conwy and started brewing in 2005. They make cask and bottled ales and their Welsh Black is available in both formats.

The malts used are the key to this beer – pale ale, chocolate, black and crystal as well as torrified wheat. Some bittering hops are used but only to form a filter bed at the bottom of the copper and therefore won’t impart much bitterness. Interestingly no aroma hops are used so the flavours we will taste will all come from the malts.

Well, what’s the verdict, leave your comments here on the blog and/or …

Join in the live tweetasting on Wednesday 11 September between 9-10pm using #drinkswales

NOTE WEDNESDAY THIS TIME NOT THURSDAY.