Archive for August, 2013

Tomos Watkin’s Premier Ale

26/08/2013

It’s now a year since Swansea City made their debut in the English Premier League and a beer brewed to celebrate that event also had its own reason to celebrate.

Tomos Watkin’s other True Taste award winner was their Premier Ale scooping a bronze. However it won’t be a drink of the month as this was a special celebratory brew and is no longer part of their range.

Premier Ale among Tomos Watkin's products

Premier Ale among Tomos Watkin’s products

Premier ale is a 4.3% abv amber bitter using pale, amber and wheat malt and hopped with Fuggles and Styrian Goldings.

It has a lovely amber colour and a spicy hop nose. Spice and citrus hop are to the fore in the mouth but joined by some balancing maltiness. The finish is good and dry with lingering spice and again balancing maltiness playing a role.

Overall a very nice ale, shame it was a one-off!

Premier Ale Tomos Watkin

25/08/2013

Mae hi’n flwyddyn ers i Glwb Pêl Droed Dinas Abertawe chwarae eu gêm gyntaf ym Mhrif Gynghrair Lloegr ac fe gafodd cwrw a fragwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur hefyd reswm da dros ddathlu.

Enillydd arall Tomos Watkin yng ngwobrau’r Gwir Flas oedd Premier Ale a gafodd wobr efydd. Ond ni fydd yn cael bod yn ddiod y mis oherwydd cwrw arbennig ydoedd ac nid yw’n bellach yn cael ei fragu.

Premier Ale ymysg cynnyrch Tomos Watkin

Premier Ale ymysg cynnyrch Tomos Watkin

Cwrw chwerw yw Premier Ale ac yn 4.3% afc. Defnyddir haidd bragu golau ac ambr a hefyd gwenith brag yn ogystal â’r hopys Fuggles a Styrian Goldings.

Mae iddo liw ambr hyfryd ac arogl o hopys sbeislyd. Sbeis a hopys sitrws yw’r prif flas ond mae hefyd cydbwysedd yn dod gyda dylanwad yr haidd brag. Mae’n gorffen yn dda a sych gyda sbeis yn aros yn y geg ac mae dylanwad yr haidd brag i’w deimlo eto.

Ar y cyfan, cwrw da iawn, piti nad yw’n cael ei fragu mwyach!

Cynhyrchwyr diodydd Cymru yn dod ynghyd

19/08/2013

Daeth cynhyrchwyr diodydd Cymraeg at ei gilydd yn ddiweddar i lansio sefydliad a’r nod o hyrwyddo pob un o ddiodydd Cymru.

Dwi’n amlwg yn gwybod rhywbeth am enwi oherwydd maent hefyd wedi defnyddio fy enw i gan alw’r sefydliad yn Diodydd Cymru!

Y nod yw creu hunaniaeth gynhwysfawr ar gyfer yr holl gynhyrchwyr diodydd Cymru i oresgyn un o broblemau mawr y diwydiant diodydd yng Nghymru, sef maint gymharol fach llawer o’r cynhyrchwyr fel y dywedais yma llynedd.

Maent yn dechrau gyda gwefan a logo ac wedi ffurfio bwrdd sy’n cael ei gadeirio gan Buster Grant o Brecon Brewing. Mae Buster wedi bod yn hyrwyddwr cryf o gwrw Cymreig ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y bydd yn gwneud gwaith gwych dros ddiodydd Cymreig yn gyffredinol, yn enwedig gyda chymorth bwrdd sy’n cynnwys rhai o’r unigolion allweddol o’r sectorau diod gwahanol.

drinks wales

Mae’n werth dyfynnu ei datganiad cenhadaeth yn llawn ac rwy’n sicr ei fod yn un y buasai unrhyw un sy’n angerddol am ddiodydd Cymreig yn ei rannu:

‘Drinks Wales aims to promote the manufacture, appreciation and consumption of Welsh-made alcoholic drinks products throughout the UK and beyond, and to provide a point of contact for those who wish to learn more about this.’

Y brif her mae Buster yn gweld o’u blaenau yw sut i gael cwmnïau sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd i gydweithredu er mwyn budd pawb. Ar hyn o bryd mae 35 cwmni wedi ymuno a’r fenter ac mae hynna’n ddechrau da.

Mae’r sefydliad yn un sy’n cael ei arwain gan y cynhyrchwyr a bydd yn darparu cyfeirlyfr o gynhyrchwyr a lleoedd sy’n gwerthu diodydd Cymreig. Fe fydd yn cynrychioli’r diwydiant drwy weithgarwch cysylltiadau cyhoeddus, gweithio ar dwristiaeth diodydd, cynrychioli’r diwydiant mewn sioeau masnach a llawer mwy. Gallwn hefyd yn disgwyl gweld gweithgarwch sylweddol o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi’r flwyddyn nesaf.

Lansiwyd y sefydliad newydd gan Alun Davies AC Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd yn y Sioe Frenhinol ac mae o wedi bod yn gefnogwr brwd o ddiwydiant diodydd Cymru ers dod yn weinidog yn Llywodraeth Cymru.

Mae’r datblygiad hwn yn bendant yn gam cryf i’r cyfeiriad cywir gan y diwydiant ac rwy’n mawr obeithio y bydd cynifer o gynhyrchwyr diodydd Cymreig ag sy’n bosibl yn ymuno a dod yn aelodau o’r sefydliad. Wrth ddod at ei gilydd yn y ffordd hon mae modd gwireddu potensial y diwydiant diodydd yng Nghymru ac agor y drws i ddyfodol disglair.

Fel y dywedodd Buster Grant yn y lansiad ‘the future promises to be an exciting place. It is time to add to Welsh Drinks to the pantheon of Welsh achievements, to gather in the recognition and respect so overdue, to gain acknowledgement of achievements and awards; a far greater strike rate per company in each sector than in any other part of the UK. Let’s raise a glass… to Drinks Wales’

Wel mae’r Diodydd Cymru yma yn cytuno ac yn hapus i ddathlu’r datblygiad yma  – iechyd da!

Welsh drinks producers come together

19/08/2013

Welsh drinks producers came together recently to launch an organisation aimed at promoting all Welsh drinks.

I obviously know a thing or two about names as they liked my name so much they used it too, also calling the organisation Drinks Wales!

The aim is to create an ‘umbrella identity’ for all Welsh drinks producers overcoming what is a problem with the Welsh drinks industry, the relatively small scale of many producers very much in line with what I said here last year.

They are starting with a website and logo and have formed a board chaired by Brecon Brewing’s Buster Grant. Buster has been an erstwhile promoter of Welsh beer and I have no doubt will do a great job for Welsh drinks in general, especially with the help of a board made up of some key players from the different drink sectors.

drinks wales

Their mission statement is worth quoting in full as I’m sure it is one that all those who are passionate about Welsh drinks would subscribe to:

‘Drinks Wales aims to promote the manufacture, appreciation and consumption of Welsh-made alcoholic drinks products throughout the UK and beyond, and to provide a point of contact for those who wish to learn more about this.’

The main challenge Buster sees for the organisation is getting competitor companies to co-operate for the greater good. They currently have 35 companies signed up and that’s a good start.

The organisation is producer led and will provide a directory of producers and outlets, be involved in PR activity, work on drinks tourism, represent the industry at trade shows and much more. We can also expect to see some significant activity around St David’s Day next year.

The new organisation was launched by Alun Davies AM Minister for Natural Resources and Food at the Royal Welsh Show and he has been a strong supporter of the Welsh drinks industry since becoming a government minister.

This development is definitely a strong step in the right direction by the industry and I really hope that as many drinks producers as possible in Wales sign up and become members of the organisation. Joining together in this way unleashes the potential of the Welsh drinks industry and it is hoped opens the door to a bright future.

As Buster Grant said at the launch ‘the future promises to be an exciting place. It is time to add to Welsh Drinks to the pantheon of Welsh achievements, to gather in the recognition and respect so overdue, to gain acknowledgement of achievements and awards; a far greater strike rate per company in each sector than in any other part of the UK. Let’s raise a glass… to Drinks Wales’

Well this Drinks Wales couldn’t agree more and I’ll certainly raise a glass to that – iechyd da!

Welsh Drink of the Month – Gwynt y Ddraig: Gold Medal Cider (7.0%abv)

01/08/2013

Time for cider to get its turn in the Welsh Drink of the Month spotlight.

GwyntGoldMedalBottle

Gwynt y Ddraig is Wales’ biggest cidermaker and is at the forefront of the revival in Welsh cidermaking.

They are based in Llantwit Fardre and got going in 2001. They use apples mainly from Welsh orchards supplementing them with imports from Herefordshire and Somerset.

Gold Medal won the CAMRA Champion Cider award back in 2004 and is a blend of ‘bittersweet varieties with some of the true sharp varieties of cider apple. The cider is oak conditioned and is a medium cider.

Well, what do you make of the cider, leave your comments here on the blog and/or …

Join in the live tweetasting on Thursday 15 August between 9-10pm using #drinkswales

Diod y Mis Gorffennaf – Gwynt y Ddraig – Gold Medal Cider (7.0%afc)

01/08/2013

Hen bryd i seidr hawlio sylw Diod Cymreig y Mis.

GwyntGoldMedalBottle

Gwynt y Ddraig yw gwneuthurwyr seidr mwyaf Cymru ac maent ar flaen y gad yr adfywiad seidr Cymreig.

Maent wedi eu lleoli yn Llanilltud Faerdref a dechreuont yn 2001. Mae’r rhan fwyaf o’u hafalau yn dod o berllannau Cymreig ond maent yn ychwanegu at y rhain drwy fewnforio afalau o Swydd Henffordd a Gwlad yr Haf.

Enillodd Gold Medal pencampwriaeth seidr CAMRA nol yn 2004 ac mae yn gymysgedd o afalau ‘bittersweet’ a rhai ‘sharp’. Mae’n cael ei aeddfedu mewn casgenni derw ac yn seidr canolig.

Wel, be ‘da chi’n feddwl o’r seidr, gadewch eich sylwadau yma ar y blog a/neu…

Ymunwch yn fwy gyda’r sesiwn trydarflasu ar ddydd Iau 15 Awst rhwng 9-10yh gan ddefnyddio #diodyddcymru