Archive for May, 2013

Welsh Wine Week on the horizon

23/05/2013

It’s almost time for Welsh Wine Week so I thought I’d have a look at wine in Wales.

Wine has a long history in Wales stretching back to Roman times. As would be expected from a crop that thrives in warmer climes, wine is mainly to be found in South Wales but there are vineyards in Mid, West and North Wales.

Glyndwr (3)

Glyndwr Vineyard, Vale of Glamorgan, one of the oldest in Wales.

But in comparison with other parts of the Welsh drinks industry, wine is less well developed and less well-known to most consumers.

As expected, climate plays a part, but there are other factors. Climate has historically meant that the lack of fruit sugars in the grapes has led to the need to add sugar, a technique known as chaptelisation. This practice can result in a loss in flavour and a thinness in the finished wine. This has a knock-on effect on quality and consumer perception.

Due to climate there has been a reliance on Germanic grape varieties with unfamiliar names which again does not aid consumer perception. In short Welsh wine has been a hard sell.

However, changes are afoot.

As the vineyards mature quality is improving and some winemakers are also planting more familiar varietals. Although not the oldest vineyard in Wales, Ancre Hill in Monmouthshire is now arguably our leading light. Recently their sparkling white won best white sparkling wine at the prestigious Bollicine Del Mondo awards in Italy beating such luminaries as Bollinger Champagne, an impressive feat.

For the Welsh wine industry as a whole this is fantastic and much needed.

Ancre Hill, Monmouthshire

Ancre Hill, Monmouthshire

To develop the Welsh wine industry further the key point to remember is that Wales is unlikely to be awash with Wine, it is always likely to be a relatively small-scale part of our drinks industry. Therefore learning from a similar country that has worked wonders with its wine industry – New Zealand – is a good place to start.

New Zealand is also a relatively small wine producing country so wine-makers there focused on quality rather than bulk production. The key to developing the industry in Wales is also to focus on driving up the quality of the wine. However, that’s only one side of the coin but it does have a crucial spin off which tackles a key barrier to growth – consumer perception.

Welsh wine needs to conquer a consumer who is unused to the idea that a Welsh wine is worthy of consideration. Changing consumer perception is absolutely fundamental and increased quality can have the spin-off of more award wins.

Award wins generate legitimacy and a perception of quality, more wins are needed and each one strongly trumpeted.

This is the other side of the coin – marketing. Marketing capacity needs to be stepped up. The successful new world countries have promotional boards of one sort of another that represent the industry as a whole. Wales needs something like this to move forward.

The fact that Welsh vineyards have recently joined together to form the Welsh Vineyards Association is a promising development and one that is long overdue.

Some of Wales' wine producers

Some of Wales’ wine producers

Richard Morris from Ancre Hill is the driving force and says “[T]here is a general public perception in the UK that we cannot make quality wines in Wales. That is incorrect because the quality of a lot of Welsh wines is very good, but we need much better promotion. There is no question about it, we are going to be much stronger by working together to create a reputation for quality wine in Wales. We need help with promoting our businesses.”

Similar sentiments have been expressed by Alun Davies AM the Minister for Natural Resources and Food who sees the potential in winemakers joining together as he says “[I]t is encouraging to see producers working together collectively to form a Welsh Vineyard Association. In terms of quality and potential, Welsh wine is certainly making a name for itself at home and abroad.”

Strong promotional activity that grabs every opportunity is needed and Welsh Wine Week is key. This year’s event is better promoted than in the past and had begun with greater coordination among the producers. This is a promising start.

Parva Farm Vineyard, Monmouthshire

Parva Farm Vineyard, Monmouthshire

Welsh Wine Week is a fantastic opportunity to get people to try Welsh wine and visit a vineyard but it could be more than that. It needs to be developed so that it both creates a buzz around the products and creates marketing collateral. I won’t go into my ideas here but suffice to say there are a number of things that could be done to further promote Welsh wine.

Welsh Wine Week runs from 26 May to 2 June, so what’s happening?

Well, Wine Trail Wales has been launched to promote wine tourism with a leaflet and a website.

Many of the 17 vineyards will be open to the public for tours and Blas ar Fwyd in Llanrwst is offering free delivery anywhere in Wales, until the end of June, for customers buying mixed half a case – six bottles – of Welsh wine.

So make sure you mark Welsh Wine Week by visiting a vineyard and buying some of our great wines.

Wythnos Gwin Cymru ar y gorwel

23/05/2013

Mae bron yn amser Wythnos Gwin Cymru felly beth yw sefyllfa gwin yng Nghymru.

Mae gan win dipyn o hanes yng Nghymru, hanes sy’n ymestyn yn ôl i gyfnod y Rhufeiniaid. Fel y gellid disgwyl o ffrwyth sy’n ffynnu mewn hinsoddau cynhesach, mae gwinllannoedd Cymru bennaf yn y De ond mae gwinllannoedd i’w canfod yn y Canolbarth, Gorllewin a’r Gogledd Cymru.

Glyndwr (3)

Gwinllan Glyndwr, Bro Morgannwg, un o’r hynaf yng Nghymru

O’i gymharu â gweddill diwydiant diodydd Cymru, mae gwin ychydig ar ei hol hi o ran ei ddatblygiad ac yn llai adnabyddus i’r rhan fwyaf o yfwyr.

Yn ôl y disgwyl, mae hinsawdd yn chwarae rhan yn hyn, ond mae yna ffactorau eraill. Yn hanesyddol mae’r  hinsawdd wedi golygu bod y diffyg siwgr yn y grawnwin ac mae hyn yn arwain at yr angen am ychwanegu siwgr , techneg a elwid yn ‘chaptelisation’. Gall yr arfer hwn yn arwain at lai o blas a hefyd gwin sydd braidd yn ‘denau’. Mae hyn yn ei dro yn cael effaith ar ansawdd y cynnyrch a’i ddelwedd ymysg yfwyr.

Oherwydd yr hinsawdd mae yna ddibyniaeth wedi bod ar fathau Almaeneg o rawnwin gydag enwau anghyfarwydd. Rhyw   beth arall sydd ddim yn cynorthwyo delwedd gwin Cymru ymysg yfwyr. Yn fyr, mae gwerthu gwin Cymreig wedi bod yn dalcen eithaf called.

Ond mae pethau’n dechrau newid.

Wrth i’n gwinllannoedd aeddfedu mae ansawdd y gwin yn gwella ac mae rhai gwneuthurwyr gwin  hefyd yn dechrau plannu mathau o rawnwin mwy cyfarwydd. Er nid y winllan hynaf yng Nghymru, Ancre Hill yn Sir Fynwy sydd bellach yn arwain y ffordd. Yn ddiweddar dyfarnwyd eu gwin gwyn pefriog yn y gwin gwyn pefriog orau yn wobrwyau pwysig Bollicine Del Mondo yn yr Eidal gan guro enwogion fel Champagne Bollinger, tipyn o gamp.

Mae hyn yn wych i’r diwydiant gwin yng Nghymru ac yn wir ei angen.

Ancre Hill (2)

Gwinllan Ancre Hill, Sir Fynwy

Er mwyn datblygu’r diwydiant gwin Cymreig ymhellach y pwynt allweddol i’w gofio yw’r tebygrwydd na fydd Cymru yn nofio mewn gwin, rhan gymharol fach o’n diwydiant diodydd fydd gwin. Felly, lle da i ddechrau buasai dysgu o wlad debyg sydd wedi cyflawni gwyrthiau gyda’i diwydiant gwin – Seland Newydd.

Cynhyrchydd cymharol fach yw Seland Newydd hefyd, felly mae ‘r cynhyrchwyr yno wedi canolbwyntio ar ansawdd eu gwin yn hytrach na chynhyrchu lot o win. Fe fydd canolbwyntio ar wella ansawdd ein gwin yn allweddol hefyd i ddatblygu’r diwydiant yng Nghymru hefyd. Fodd bynnag, dim ond un ochr i’r geiniog yw hynna, ond mae’n cael un canlyniad pwysig sy’n hanfodol i danseilio rhwystr arall – y ddelwedd ymysg yfwyr.

Mae’n rhaid i win Cymru oresgyn yfwyr sydd ddim yn reddfol yn credu fod gwin Cymreig yn werth ei ystyried. Mae newid y ddelwedd yma yn gam sylfaenol. Gall wella ansawdd arwain at ennill fwy o wobrau.

Mae ennill gwobrau yn creu gwell ddelwedd a chanfyddiad o ansawdd, mae angen ennill mwy a gweiddi’n uchel pob tro yr ydym yn ennill.

Dyma ochr arall y geiniog – marchnata. Mae angen gwella’r capasiti marchnata. Mae gan wledydd llwyddiannus y ‘byd newydd’ byrddau hyrwyddo o un fath neu’r llall sy’n cynrychioli’r diwydiant yn ei gyfanrwydd. Mae Cymru angen rhywbeth fel hyn i symud ymlaen.

Mae’r ffaith bod gwinllannoedd Cymru yn ddiweddar wedi ymuno â’i gilydd i ffurfio Gymdeithas Gwinllannoedd Cymru yn ddatblygiad addawol ac yn un sydd ei wir angen.

29.04.13 mh Welsh Wines 26

Rhai o gynhyrchwyr gwin Cymru

Richard Morris o Ancre Hill sydd wedi dod a hyn at ei gilydd a dywedodd yntau “Canfyddiad cyffredinol cyhoedd yn y DU yw na allwn wneud gwinoedd o safon yng Nghymru. Mae hynny’n anghywir oherwydd bod ansawdd llawer o winoedd Cymreig yn dda iawn, ond mae angen hyrwyddo llawer gwell. Nid oes unrhyw amheuaeth, rydym yn mynd i fod yn llawer cryfach drwy weithio gyda’n gilydd i greu enw da ar gyfer gwin o safon yng Nghymru. Mae angen help i hyrwyddo ein busnesau.’

Mae barn debyg gan Alun Davies AC, Gweinidog ar gyfer Adnoddau Naturiol a Bwyd sydd hefyd yn gweld y potensial mewn cynhyrchwyr gwin yn ymuno gyda’i gilydd a dywedodd “mae’n galonogol gweld cynhyrchwyr yn cydweithio gyda’i gilydd i ffurfio Cymdeithas Gwinllannoedd Cymru. O ran ansawdd a photensial, mae gwin Cymru yn sicr yn gwneud enw iddo’i hun gartref a thramor”.

Mae angen gweithgaredd hyrwyddo i fanteisio ar bob cyfle ac mae Wythnos Gwin Cymru yn allweddol. Mae’r digwyddiad y flwyddyn hon wedi ei hyrwyddo’n well nac yn y gorffennol ac wedi dechrau gyda mwy o gydlynu. Mae hyn yn ddechrau addawol.

Parva farm (3)

Gwinllan Parva Farm, Sir Fynwy

Mae Wythnos Gwin Cymru yn gyfle gwych i gael pobl i roi cynnig ar flasu gwin Cymreig a hefyd i  ymweld â gwinllan, ond gallai fod yn fwy na hynny. Mae angen ei ddatblygu er mwyn creu cyffro o amgylch y cynnyrch ac i greu ‘marketing collateral’. Nid wyf am ddatblygu fy syniadau ymhellach yma, ond digon yw dweud mai yna nifer o bethau y gellid ei wneud i hyrwyddo gwin Cymru yn fwy byth.

Dyddiadau Wythnos Gwin Cymru yw 26 Mai i 2 Mehefin, felly beth sy’n digwydd?

Mae Taith Win Cymru wedi ei lansio i hyrwyddo twristiaeth gwin gyda gwefan a thaflen.

Hefyd fe fydd llawer o’r 17 gwinllan yn agor i’r cyhoedd ar gyfer ymweliadau ac mae Blas ar Fwyd o Lanrwst yn cynnig cludiant am ddim tan ddiwedd Mehefin i gwsmeriaid sydd eisiau prynu hanner box cymysg – sef chwe photel – o win Cymreig.

Felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dathlu Wythnos Win Cymru drwy ymweld â gwinllan a phrynu rhai o’n gwinoedd gwych.

Diod y mis Mai 2013: Bragdy’r Profiad Celtaidd – Golden Celt

02/05/2013

Mae hi’n wanwyn meddai nhw ac efallai bod gobaith am dywydd cynhesach rhyw dro’n fuan felly penderfynais fynd am gwrw euraidd o un o enillwyr Cymru Y Gwir Flas. Mae Bragdy’r Profiad Celtaidd wedi’i leoli yng Nghaerffili ac fe enillon wobr arian yn y category allforio.

Mae Golden Celt yn gwrw euraidd organig ac, fel y dywedir ar y label, mae’r enw yn coffau oes aur y Celtiaid. Mae’n rhan o’u cwrw craidd ac mae fideo gwych (yn saesneg) o sylfaenydd Celt, Tom Newman, yn trafod y cwrw ar eu gwefan.

GoldenCeltPic

Mae gan Golden Celt liw euraidd hyfryd. Y peth cyntaf sy’n taro rhywun ar yr arogl yw’r hopys. Mae arogl sitrws cryf yn dod o’r hopys ac mae hefyd iddo flas siarp. Mae’n gorffen gyda blas chwerw sy’n parhau’n y ceg. Cwrw da i dorri’r syched ac mae iddo fwy o gymeriad na nifer o gwrw euraidd eraill. Cwrw da iawn.

Hefyd, os oes botel gennych neu os fyddwch mewn tafarn sy’n gwerthu Golden Celt ar ddydd Iau 9 Mai rhwch 9-10yh ymunwch a sesiwn blasu yn fyw ar trydar gan ddefnyddio #diodyddcymru

Drink of the Month May 2013: Celt Experience Brewery – Golden Celt

02/05/2013

We’re supposedly in Spring and it’s threatening to actually get warm sometime soon so I thought I’d start with a golden ale from one of the Wales True Taste winners. Celt Experience is based in Caerphilly and won a silver award in the export category.

Golden Celt is an organic golden ale and, as the bottle label tells us ‘is named after the golden age of the Celtic people’. It’s part of Celt’s Celt’s Core Range and you can see a great video of Celt’s founder Tom Newman describe the beer on Celt’s website.

GoldenCeltPic

Golden Celt has a lovely full gold colour. The first thing that strikes you about the aroma is its hoppiness. The hoppiness is citrussy and the taste is also sharp. The finish has a good and very long lasting bitterness. A very refreshing beer and has more character than many golden ales. A very good beer.

Now it’s over to you, try the beer and add your comments below.

Also, if you have a bottle at the ready or are in a pub serving Golden Celt on Thursday 9 May between 9-10pm why not join in the live tweet tasting using #drinkswales