Archive for April, 2013

Welsh Drink of the Month

22/04/2013

I’m planning to showcase one of our fantastic products each month here on the blog and via twitter.

I’ll announce the drink and then blog it at the start of the month. Everyone’s welcome to leave their comments on the drink during the month. Also, probably on the first Thursday of the month, you can join in a tweet tasting #drinkswales.

It’ll be interesting to hear your thoughts on Welsh drinks.

I’ll announce May’s drink of the month very soon.

Diod Cymreig y Mis

22/04/2013

Dwi’n bwriadu rhoi llwyfan i un o’n diodydd gwych pob mis yma ar y blog ac ar trydar.

Fe fyddaf yn cyhoeddi’r a blogio am y diod ar ddechrau’r mis. Mae croeso i bawb cyfranu eu sylw ar y diod yn ystod y mis. Hefyd, ar y dydd Iau cyntaf y mis, mae’n debyg, fe fyddaf yn cynnal sesiwn blasu ar trydar #diodyddcymru

Diddorol fydd clywed eich barn ar ddiodydd Cymru.

Fe fyddaf yn cyhoeddi diod mis Mai yn fuan iawn.

Coles Family Brewery

08/04/2013

The Coles Family Brewery recently picked up a silver award at Wales the True Taste. Although a brewery, their award winning Carmarthenshire Gold is in fact a cider, more of that later.

The Brewery is based at the White Heart in Llanddarog, east of Carmarthen on the A48 towards Cross Hands. The White Heart is a beautiful thatched pub and, if you’ve never been there you can take a virtual tour. Until recently, the brewery was a one-barrel plant based in the pub itself. That plant still exists, but expansion has led to a bigger four-barrel plant in a building the other side of their car park. To see Coles Family Brewery in action check out this video taking you through the whole brewing process.

Brewing started in the original plant back in 1999 and was just to supply the pub. But, with the opening of the new brewery in January they can begin to supply other pubs and enable wider distribution for their bottled beers.

The larger brewery will now produce their core range such as Cwrw Blasus, their bitter, Llanddarog, a dark brown bitter, Swn y Dail which is made with US hops and Merlin Stout.

The smaller brewery will be used both for trial brews which, if popular, can be scaled up in the bigger plant and for their seasonal speciality beers. A number of speciality beers have been produced made with all kinds of ingredients such as beetroot, nettle and a liquorice stout.

So plenty for the beer drinker but they also make cider during the apple harvest season. They make four ciders in total from dry to sweet and a champagne-style sparkling cider using the Gala dessert apple variety. The fact that they do not always use cider apples makes Coles a little different to many Welsh cider-makers. All the apples arrive whole and are pressed into juice, fermented and matured on site as can be seen in this little clip – cider-making.

Some of their apples are local but they also get some from elsewhere, including just over the border in England, depending on the bountifulness of the local harvest.

Carmarthenshire Gold itself is a medium dry cider and uses both dessert and cooking apples. The lack of cider apples will mean no tannin in the final cider but cooking apples will give it a good sharpness.

So, next time you’re down that way make sure you call in to enjoy this great pub and their excellent beers and ciders. Although the pub is definitely worth the visit, wider distribution will hopefully mean that their products reach a wider audience in the not too distant future, which would be a great development.

Coles Family Brewery

08/04/2013

Fe ennillodd bragdy Coles Family Brewery wobr arian Cymru Y Gwir Flas eleni. Er ei fod yn fragdy, seidr yw Carmarthenshire Gold a ennillodd y wobr iddynt, mwy o hynny nes ymlaen.

Mae’r bragdy wedi’i leoli yn nhafarn y White Heart yn Llanddarog sydd i’r dwyrain o Gaerfyrddin ar yr A48 tuag at Cross Hands. Mae’r White Heart yn dy tafarn hynafol gyda tho gwellt hardd, ac os nad ydych erioed wedi bod yno, gallwch fynd ar daith rithiol. Tan yn ddiweddar, roedd y bragdy yn un bach ‘un-gasgen’ (one-barrel) yn y dafarn ei hun. Ond maen’t wedi ehangu a creu bragdy mwy ‘pedair-casgen’ (four barrel plant) mewn adeilad yr ochr arall eu maes parcio. I weld y Coles Family Brewery wrth eu gwaith gwyliwch y fideo yma sy’n mynd a chi drwy’r holl broses fragu.

Fe ddechreuont fragu yn y bragdy bach gwreiddiol yn 1999 er mwyn cyflenwi’r dafarn yn unig. Ond, gydag agor y bragdy newydd ym mis Ionawr gallant ddechrau cyflenwi tafarnau eraill ac hefyd dosbarthu eu cwrw potel yn ehangach.

Fe fydd y bragdy mwy yn cynhyrchu eu prif gwrw sef Cwrw Blasus, eu chwerw, Llanddarog, chwerw tywyll frown, Swn y Dail sy’n cael ei fragu gyda hopys o’r Unol Dalieithau a Merlin Stout.

Bydd y bragdy bach yn cael ei ddefnyddio ar gyfer arbrofiadau bragu a fydd, os yn boblogaidd, yn cael ei wneud ar raddfa fwy yn y bragdy mawr. Hefyd fe fydd y bragdy bach yn cael ei ddefnyddio i fragu eu cwrw arbenigol tymhorol. Maen’t wedi cynhyrch nifer o gwrw arbenigol gan ddefnyddio pob math o gynhwysion megis betys, danadl poethion a stowt licris

Digon yma ar gyfer  yfwyr cwrw felly, ond maent hefyd yn gwneud seidr yn ystod y tymor cynhaeafu afalau. Maent yn gwneud pedwar seidr o sych i felys a hefyd seidr pefriog mewn arddull champagne gan ddefnyddio’r math Gala, sef afal bwdin. Mae’r ffaith nad ydynt bob amser yn defnyddio afalau seidr yn gwneud Coles ychydig yn wahanol i lawer o wneuthuwyr seidr eraill yng Nghymru. Mae pob un o’r afalau yn cyrraedd fel afal cyfan ac yn cael eu gwasgu i mewn sudd, eplesu ac yn aeddfedu ar y safle fel y gwelir yn y clip bach hwn o wneud seidr.

Mae rhai o’u afalau’n lleol ond maen’t hefyd yn cael rhai o fannau eraill gan gynnwys dros y ffin yn Lloegr. Dibynnir hyn ar faint o hael yw’r cynhaeaf leol.

Seidr sych-ganolig yw Carmarthenshire Gold itself a wneir gan ddefnyddio afalau pwdig a rhai coginio. Gan nad oes afalau seidr yn cael eu defnyddio ni fydd ‘tannin’ yn y seidr gorffenedig ond fe fydd yn eithaf siarp oherwydd yr afalau coginio.

Felly, tro nesaf y byddwch yn i lawr y ffordd honno gwnewch yn siŵr o alw mewn i fwynhau’r dafarn wych yma a’u cwrw a seidr ardderchog. Er bod y dafarn yn bendant yn werth yr ymweliad, gobeithio y bydd argaeledd ehangach  yn golygu bod eu cynnyrch yn cyrraedd cynulleidfa ehangach yn y dyfodol agos, a fyddai’n hynny’n newyddion gwych.