Archive for October, 2012

Welsh Drinks – the state of the industry

16/10/2012

The Welsh drinks industry has a lot to offer, an amazing amount to offer if you consider the size of Wales – beer, cider, perry, wine, spirits and liqueurs.

 A key characteristic of the drinks industry in Wales is that there are no really big producers (ignoring the AB Inbev beer factory in Magor, South East Wales). SA Brain is our biggest producer but they’re clearly no multinational. That’s not to say multinationals don’t have a presence in the pubs, restaurants and shops, of course they do, where don’t they?

 Does size matter, should we be looking to entice a major company to open a beer factory in Wales?

 Well, being home to, relatively speaking, small producers provides Wales with a coherent image with which to ‘sell’ its drinks industry, an image that each producer could tap into and an image very few other countries possess.

If you wanted to build a Welsh drinks brand, the fact that you have a lot of small producers creates a lot of strong ‘brand values’.

Small-scale, craft, artisan, quality, passion

 This links well with Wales recently being seen as a top gastro-tourism destination in the Guardian and the drinks industry should really be part of this. Historically the promotion of Welsh food has ignored Welsh drink. This is finally starting to change thanks to Welsh Government Deputy Minister Alun Davies AM.

However, every positive also has a negative side and being small also means that it can be difficult to achieve a critical mass. The vast majority of producers in Wales are very small and this can mean that they have little time for anything beyond production.

Will the Welsh Government put the same effort into Welsh drinks and get them to the same level of recognition that it has done for Welsh food? Hopefully.

 In the next few blog entries I’ll be giving my take on each sector of the Welsh drinks industry starting with our biggest category, beer.

Diodydd Cymru – y sefyllfa ar hyn o bryd

16/10/2012

Mae gan y diwydiant diodydd yng Nghymru llawer i’w gynnig, cynnig anhygoel o wahanol fathau o ddiodydd – cwrw, seidr, gellygwin/perai, gwin, gwirodydd a gwirodydd – yn enwedig o ystyried maint Cymru.

Un o nodweddion allweddol y diwydiant diodydd yng Nghymru yw nad oes cynhyrchwyr mawr iawn (gan anwybyddu ffatri cwrw AB Inbev ym Magwyr, De-ddwyrain Cymru). SA Brain yw ein cynhyrchydd mwyaf, ond maent yn bell o fod yn gwmni rhyngwladol. Mae cwmnïau rhyngwladol yn bresennol yn y tafarnau, bwytai a siopau, wrth gwrs, ble nad ydynt?

A yw maint cynhyrchwr yn bwysig, a ddylem fod yn edrych i ddenu cwmni mawr i agor ffatri gwrw yng Nghymru?

Wel, mae bod yn gartref i gynhyrchwyr cymharol fach yn rhoi delwedd gref i Gymru ‘werthu’ ei diwydiant diodydd, delwedd y gallai pob cynhyrchydd fanteisio arno a hefyd delwedd nad yw lawer o wledydd eraill yn meddu arno.

Os byddech yn bwriadu adeiladu brand ar gyfer diodydd Cymru, mae’r ffaith fod y cynhyrchwyr yn rhai cymharol fach yn creu ‘gwerthoedd brand’ cryf megis – graddfa fach, crefft, crefftus, ansawdd, angerdd personol.

Dylai hyn gysylltu’n dda gyda delwedd Cymru fel lle ar gyfer gastro-dwristiaeth, fel yr adroddwyd yn y Guardian yn ddiweddar, a dylai’r diwydiant diodydd fod yn rhan o hyn. Yn hanesyddol, mae hyrwyddo bwyd Cymru wedi anwybyddu diodydd Cymru. Mae hyn o’r diwedd yn dechrau newid diolch i Dirprwy Weinidog Lywodraeth Cymru Alun Davies AC.

Fodd bynnag, mae gan bob ochr bositif ei ochr negyddol, mae bod yn fach hefyd yn golygu y gall fod yn anodd sicrhau màs critigol. Mae’r mwyafrif helaeth o gynhyrchwyr yng Nghymru yn fach iawn a gall hyn olygu bod ganddynt fawr o amser ar gyfer unrhyw beth y tu hwnt i gynhyrchu.

A wnaiff Lywodraeth Cymru rhoi’r un ymdrech i mewn i ddiodydd Cymru a’u cael i’r un lefel o gydnabyddiaeth efel y gwnaethpwyd ar gyfer bwyd Cymru? Gobeithio wir.

Yn y gyfres o flogiau nesa ‘byddaf yn rhoi edrych ar bob sector o’r diwydiant diodydd yng Nghymru yn eu tro gan ddechrau gydag ein categori mwyaf, cwrw.

Maen i’r wal / getting underway

05/10/2012

The aim of this blog is to promote and celebrate the Welsh drinks industry.

I will offer comment about the drinks industry here in Wales – the producers, their products and the places to enjoy them.

The first series of posts will look at the current state of the industry. It is very healthy, some producers are well-known and others are increasing their profile. It is very diverse and has a lot to offer but more could definitely be done to raise its profile as a whole – but it’s not time to rest on our laurels.

~~~~~~~~~~~~~

Nod y blog yw hyrwyddo a dathlu’r diwydiant diodydd yng Nghymru.

Byddaf yn cynnig sylwadau am y diwydiant diodydd yma yng Nghymru – y cynhyrchwyr, eu cynnyrch a’r lleoedd i’w mwynhau.

Bydd y gyfres gyntaf o flogiau yn edrych ar gyflwr presennol y diwydiant. Mae’n iach iawn, mae rhai cynhyrchwyr yn adnabyddus ac eraill yn cynyddu eu proffil. Mae hefyd gydag arlwy sy’n amrywiol iawn ac mae yma lawer i’w gynnig, ond yn sicr mae mwy i’w wneud i godi ei broffil yn ei gyfanrwydd – nid da lle gellir gwell!